De Coöperatie

Voorgeschiedenis

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is opgericht in 2013. Het idee kwam van een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De NVVE houdt zich bezig met het brede palet van levenseinde, waaronder euthanasie. De CLW heeft ervoor gekozen om zich uitsluitend te richten op de zgn. autonome route: mensen kunnen beschikken over

■  een humaan laatstewilmiddel.

■  dat legaal kan worden verkregen en

■  waarmee zij het zelfgekozen levenseinde geheel in eigen regie kunnen uitvoeren.

Klik hier als u meer wilt lezen over de geschiedenis van de CLW.

 

Verstrekken van een laatstewilmiddel

Bij het oprichten van de CLW is bewust gekozen voor een coöperatie. Dat is een vereniging mét een bedrijf dat is gericht op het voorzien “stoffelijke behoeften’ van de leden” Het doel van de CLW is om een laatstewilmiddel te verstrekken aan haar leden.

De wet staat dat momenteel niet toe. Het verstrekken van een laatstewilmiddel wordt gezien als “hulp bij zelfdoding” en is strafbaar. De CLW zet zich ervoor in om de wet op zit punt te veranderen. Mensen zijn vrij om hun leven te beëindigen. Dat is in internationale verdragen vastgelegd. Daar past niet bij dat mensen worden belemmerd om daar uitvoering aan te geven.

 

Intussen

Zolang het niet is toegestaan om een laatstewilmiddel aan onze leden te verstrekken, zijn zij aangewezen op informatie over middelen die legaal kunnen worden aangeschaft. Sinds 2017 is steeds meer informatie beschikbaar over chemische middelen die humaan en effectief zijn en die legaal kunnen worden aangeschaft. De CLW streeft ernaar om informatie over deze middelen met haar leden te delen. De CLW wil dat deze informatie voldoet aan randvoorwaarden van zorgvuldigheid en veiligheid:

■  Welke websites leveren middelen die humaan en betrouwbaar zijn?

■  Wat zijn de werking en de bijwerking van middelen die worden genoemd? Hoe worden eventuele bijwerkingen opgevangen?

■  Hoe kunnen leden middelen zodanig opbergen dat derden er niet bij kunnen komen?

■  Als een lid meer heeft aangeschaft dan nodig is, hoe wordt het restant dan op een verantwoorde manier verwerkt?

■  Hoe kunnen leden zorgen voor hun naasten en nabestaanden, zowel in de voorbereiding als wanneer zij er niet meer zijn? Welke informatie laten zij achter?

 

Wat doet de CLW verder voor haar leden?

Eens per maand stuurt de CLW een nieuwsbrief naar alle leden. Onderdelen van de nieuwsbrief worden ook gestuurd naar politici en journalisten.

De CLW werft, ondersteunt en faciliteert vrijwilligers die meewerken aan uitvoering van de beleidsdoelen.

De CLW zorgt ervoor dat leden met elkaar in contact kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld de vorm hebben van huiskamergesprekken. Dat zijn kleine groepen (6 tot 8 deelnemers) die met elkaar van gedachten wisselen over allerlei aspecten van het levenseinde. Een groot aantal vrijwilligers organiseert en ondersteunt deze groepen.

De CLW bevordert en beïnvloed van het maatschappelijk en politiek debat over het zelfgekozen levenseinde in eigen regie. Momenteel wordt een groot opinie onderzoek voorbereid over wat mensen over dit onderwerp vinden.

Ieder jaar vindt een ledenvergadering plaats. Alle leden kunnen daar aan deelnemen. In deze vergadering worden belangrijke besluiten over de koers van de CLW aan de leden voorgelegd.

 

Help ons doel te bereiken

Miljoenen mensen willen net als wij zelf kunnen beschikken over hun leven en over hun levenseinde. Momenteel zijn 23.000 van hen lid. Om de doelen van de CLW te kunnen realiseren, is de steun van nog veel meer mensen hard nodig. Wordt lid en/of wordt donateur.

 

 

 

 

 


 

Wat doen we wel en wat niet?

De Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013. Het belangrijkste doel van de CLW is om binnen de wettelijke kaders een laatstewilmiddel te kunnen verstrekken aan haar leden. Dit doel wordt gedragen door een groot aantal mensen en steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. De wet staat dat echter nog niet toe.

 

Wat doen we nu NIET?
Het verstrekken van een laatstewilmiddel aan onze leden wordt op dit moment aangemerkt als “hulp bij zelfdoding”. Dat is onder de huidige wet strafbaar. De CLW mag ook niet organiseren dat leden gezamenlijk een laatstewilmiddel aanschaffen en onderling verdelen. Het Openbaar Ministerie heeft dit aangemerkt als een mogelijk criminele handeling.

 

Wat doen we nu WEL?
De CLW mag onderzoek doen naar bedrijven en/of websites waar leden een laatstewilmiddel kunnen aanschaffen. Ook mag de CLW informatie daarover met haar leden delen. De CLW deelt deze informatie alleen indien middelen

■  humaan zijn

■  legaal kunnen worden aangeschaft

■  de verkrijgbaarheid voldoende rekening houdt met de veiligheid van derden en de maatschappij

Daarnaast blijft de CLW zich ervoor inzetten dat de wet- en regelgeving zodanig wordt aangepast, dat het verstrekken van laatstewilmiddelen aan haar leden wordt toegestaan. De CLW organiseert en faciliteert dat leden met elkaar kunnen spreken over zaken die hun eigen levenseinde aangaan.

 

Doe mee: word lid!
Door lid te worden van de coöperatie steunt u onze doelstelling en levert een bijdrage aan het realiseren van dit doel. Samen met andere leden kunt u ervoor zorgen dat we echt de regie krijgen over ons eigen sterven en daarvoor over de benodigde informatie en middelen beschikken.

 

 

 

 

 

 

 


 

Bestuur en toezichthouders

 

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de coöperatie uit twee personen. De voordrachten van een mogelijke secretaris en andere bestuursleden staan gepland voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarschijnlijk in mei 2019.

 

Jos van Wijk (1948), voorzitter

 

Werkzame leven in 1975 begonnen als bouwkundige en bedrijfskundige in de volkshuisvesting. Vanaf 1989 interim manager, directeur bestuurder en organisatiecoach. Op snijvlak van publiek en privaat. Instituut voor Toegepaste Psychologie: transformatie van persoon en organisatie. Meer informatie op LinkedIn.

 

 

 

 

 

Petra de Jong (1953)

 

Opgeleid als longarts en in 1994 gepromoveerd in Leiden. Daarna gedurende twintig jaar gepraktiseerd in het AZL en het Hofpoortziekenhuis. Vanaf 2008 tot 2015 directeur van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. In deze jaren is de NVVE gegroeid naar 166.000 leden. Zijn de ‘vergeten groepen’, dementen, psychiatrische patiënten en mensen met een voltooid leven, op de kaart gezet en is de Levenseindekliniek opgericht. Ook de                                                          groep Uit Vrije Wil en de Coöperatie Laatste Wil zijn in deze periode actief                                                                  geworden.

 

 

Bekijk de statuten van Coöperatie Laatste Wil.

 

 

Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestaat nu uit drie personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een  reglement.

Drs Annemieke Horikx, apotheker. Lid

Prof. dr Aad Tibben, emeritus hoogleraar psychologie van de klinische genetica, LUMC. Voorzitter

Mr Marcel Boyer, advocaat, is lid m.i.v. 28 mei 2016.

 

Leden Advies Commissie

De Leden Advies Commissie (LAC) bestaat nu uit vijf personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement.

Hans van Dam, expert hersenletsel, verpleegkundige, schrijver

Bik de Kok, oud directeur woningcorporatie, nu pensionado.

Ludo Hellemans, bioloog

Mevrouw Joke Luken, docente

Mevrouw Marianne Wits – Wolfraad, oud- secretaris voormalige Stichting Vrijwillig Leven.

 

Comité van Aanbeveling

Ton Bolier, voormalig psychiater, adviseur, sociaal ondernemer

Willem Anker, advocaat

 

 

 

 

 

 


 

Verwante organisaties

 

NVVE – Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde
Levenseinde counseling – Individuele ondersteuning bij het zelfgekozen levenseinde
De Einder – Steun bij een zelf te kiezen levenseind
Humanistisch Verbond – Een Waardig Levenseinde
Stichting Waardig Levenseinde – B. Chabot

Steunlaatstewil – Stichting Steunfonds Laatste Wil

Levenseindekliniek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top