dummy afbeelding - laatste wil

Randvoorwaarden bij delen van informatie

Het kan niet vaak genoeg worden geschreven: Leden van de CLW willen zelf kunnen beslissen hoe en wanneer zij hun leven willen beëindigen, zonder toetsing vooraf door een arts, begeleider of consulent, of welke derde dan ook. Omdat alleen zijzelf kunnen bepalen of hun leven nog zin heeft of wanneer een eventueel lijden nog draaglijk is. Mensen hebben ook het recht om zelf die keuze te kunnen maken. Dat recht is in internationale verdragen vastgelegd.

 

De CLW is opgericht met als belangrijkste doel een laatstewilmiddel aan haar leden te verstrekken. Dat is echter nu niet toegestaan. We strijden ervoor dat wel te kunnen doen. Tot het  zover is zijn leden aangewezen op informatie over middelen die legaal kunnen worden aangeschaft. Het gaat dan met name om chemische middelen die “X” en “Y” worden genoemd.

 

Over die middelen  is inmiddels veel informatie  beschikbaar in informele circuits. Die informatie moet wel zorgvuldig worden gecheckt. Het is belangrijk te weten of een website betrouwbaar is en of het gevraagde middel ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien moet het middel besteld kunnen worden in een hoeveelheid die past bij wat iemand nodig heeft. We willen voorkomen dat grote hoeveelheden van een middel ongecontroleerd gaan rondzwerven.

 

De CLW is voornemens  informatie over laatstewilmiddelen en de verkrijgbaarheid van die middelen te delen met haar leden. Daarvoor moet nog het nodige worden uitgezocht, met name:

■  Welke websites leveren middelen die humaan en betrouwbaar zijn?

■  Wat zijn de werking en de bijwerking van middelen die worden genoemd? Hoe worden eventuele bijwerkingen opgevangen?

■  Hoe kunnen leden middelen zodanig opbergen dat derden er niet bij kunnen komen?

■  Als een lid meer heeft aangeschaft dan nodig is, hoe wordt het restant dan op een verantwoorde manier verwerkt?

■  Hoe kunnen leden zorgen voor hun naasten en nabestaanden, zowel in de voorbereiding als wanneer zij er niet meer zijn? Welke informatie laten zij achter?

 

Uw suggesties hierover stellen wij op prijs.

Top