Persberichten

Perscontacten worden uitsluitend aangegaan door het bestuur Coöperatie Laatste Wil.
Jos van Wijk (voorzitter) is te bereiken via 06 533 69 464 en josvanwijk@laatstewil.nu.
Petra de Jong op 06 208 33 494 en petradejong@laatstewil.nu

 

 

Wie zijn de leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW)

WOERDEN, 25 MEI 2019

 

Zaterdag 25 mei 2019 kwamen 650 leden van de CLW in Utrecht bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op deze vergadering werd een toelichting  gegeven op het onderzoek dat in begin van dit jaar onder de leden heeft plaatsgevonden. Doel daarvan was om meer te weten over de samenstelling van het ledenbestand en wat de heersende opvattingen zijn.

 

De CLW-leden zijn te typeren als:

 • Senioren, “op leeftijd” (69 jaar en ouder)
 • Hoog opgeleid, actief en welvarend
 • Niet gelovend in een hiernamaals
 • Politiek rechts en links, groen en sociaal, maar beslist niet confessioneel
 • Tevreden en niet eenzaam

Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn ook leden die zich eenzaam voelen of die niet tevreden zijn over hun gezondheid of welvaart.

 

De meningen van de CLW-leden over zelfbeschikking zijn kort samengevat:

 • Zelf beschikken over het eigen levenseinde, ongeacht leeftijd
 • Een laatstewilmiddel is niet voor direct gebruik, maar een geruststelling en een manier tot zelf beschikken
 • Eigen regie over het levenseinde gaat samen met het bespreken met naasten
 • CLW moet informeren over bewaren en gebruiken van een laatstewilmiddel
 • CLW is verantwoordelijk voor de veiligheid van het laatstewilmiddel voor de gebruiker en de naasten.
 • CLW moet helpen voorkomen dat leden – en vooral ook hun naasten – bij het bewaren en gebruik van het laatstewilmiddel strafbaar zijn.
 • 7% van de deelnemende leden geeft aan te beschikken over een laatstewilmiddel. Op het totaal aantal CLW-leden in maart 2019 is dat 1.500.

 

Een beknopte weergave van het onderzoek komt op de website.


 

 

 

Legaal laatstewilmiddel beschikbaar

Woerden, 1 september 2017

Na een zoektocht van 4,5 jaar is het de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gelukt om voor haar leden een veilig en humaan middel te vinden dat legaal te verkrijgen is en in een kleine hoeveelheid tot een waardige dood leidt. Hiermee realiseert de Coöperatie een doorbraak in het bereiken van haar doel: de vrije verkrijgbaarheid van veilige en humane laatstewilmiddelen voor volwassenen. Zij is een voorstander van de autonome route die eigen regie wenst over het eigen sterven, zonder beoordeling van medici.

 

De ruim 3.300 leden van de Coöperatie vinden het ongewenst, bevoogdend en betuttelend dat de huidige wet- en regelgeving maakt dat de artsen en de overheid beoordelen of een individu die wil sterven daartoe de mogelijkheden krijgt. Zij vinden dat de overheid de belemmeringen moet wegnemen om aan de benodigde middelen te komen. Voor wie niet verder wil, kan de verplichting om verder te leven tot grote persoonlijke en maatschappelijke schade leiden. De Coöperatie weet zich gesteund door 63% van de Nederlandse bevolking, zo bleek uit recent onderzoek van de NRC (2016).

 

De Coöperatie Laatste Wil vindt wel dat er grote zorgvuldigheid moet worden betracht bij het gebruik van deze middelen en ook dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de veiligheid. Onder meer kan worden gedacht aan een kluisje met een persoonlijk, biometrisch slot om het middel veilig te bewaren.

 

Uit een enquête onder de CLW-leden eind vorig jaar bleek dat 7% van de leden middelen in huis heeft. Deze middelen zijn veelal illegaal geïmporteerd, of met bedrog van een arts verkregen. Ook bleek dat 90% de middelen graag wil hebben, in veel gevallen omdat het gemoedsrust en zelfs levensenergie geeft als men ze in bezit heeft. Deze mogelijkheid is nu bereikbaar.

 

Bestuur van Coöperatie Laatste Wil: Jos van Wijk, Petra de Jong en Patricia Koster.

 

Voor verder informatie zie:

www.laatstewil.nu,

ons YouTube kanaal,

e-mail naar post@laatstewil.nu
en telefoon 06 – 225 76 007.

 

English: Press release: legal last aid available
Deutsch: Pressebericht: Legales Letzter-Wille-Mittel verfügbar
Francais: Communiqué de Presse: produit létal légal disponible


Steeds meer mensen beschikken over laatstewilmiddel

Woerden, 10 februari 2017

Steeds meer mensen beschikken over een laatstewilmiddel. En wie er over beschikt, heeft vaak meer dan nodig is voor eigen gebruik en is bereid het overschot te delen met anderen. Dit is een belangrijke uitkomst van een enquête die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in de tweede helft van 2016 onder haar leden heeft gehouden.

 

De CLW zet zich in voor de mogelijkheid dat mensen met veilige middelen hun eigen sterven ter hand kunnen nemen zonder tussenkomst van artsen of andere hulpverleners. Voor deze mogelijkheid is sinds Huib Drion in 1991 deze mogelijkheid bepleitte een breed draagvlak, maar de middelen zijn nog altijd niet legaal beschikbaar. De CLW vermoedde al langer dat onder hun leden een belangrijk percentage middelen heeft. Zorgvuldige navraag bevestigt dit. Bijna 10 % heeft de benodigde middelen. En de CLW heeft duidelijke aanwijzingen dat dit aantal groeit. Iets minder dan de helft (40%) heeft de middelen uit het buitenland gehaald, de rest in Nederland. Iets minder dan de helft heeft meer middelen in huis dan wat zij nodig hebben. Naar schatting gemiddeld het dubbele, een aantal zelfs veel meer. Ruim de helft (56%) is bereid hun overschot aan middelen aan anderen te geven. Dat zij zich hiermee op juridisch glad ijs begeven, schrikt hen niet af. Zij vinden het vergaren, bezitten en eventueel delen van middelen moreel gerechtvaardigd en bestaande verboden belemmeren hun daarom niet.

 

De CLW meent op grond van deze uitkomsten dat de tijd rijp is om laatstewilmiddelen legaal beschikbaar te maken en vooruitlopend daarop bestaande belemmeringen voor invoeren, in bezit hebben en delen op te heffen. Huidige verboden hebben geen grond meer. De vrijheid om het sterven volledig in eigen hand te houden, heeft een morele grondslag. Daarmee is deze vrijheid legitiem. De beschikbaarheid van veilige humane middelen is hiermee onlosmakelijk verbonden en kan daarom niet langer illegaal blijven. De CLW roept de overheid op om blokkades voor veilige verkrijgbaarheid en veilig beheer van laatstewilmiddelen op te heffen.


Reactie op Kabinetsvoorstel Voltooid Leven

Woerden, 13 oktober 2016

Het kabinet heeft een voorstel geformuleerd om levensbeëindiging voor mensen met een voltooid leven mogelijk te maken (d.d. 12.10.2016). Op een aantal punten is de CLW aangenaam verrast. o De regering neemt de mensen met de ervaring dat hun leven is voltooid en op grond daarvan hun sterven zelf ter hand willen nemen zeer serieus. Zij begrijpt dat dit levensgevoel iemand beslissend kan tekenen en mensen op grond daarvan ernstig kunnen lijden aan verder leven.

 

Met het initiatief tot een wettelijke regeling om de gewenste dood voor deze mensen bereikbaar te maken, brengt het kabinet de discussie over levensbeëindiging bij een voltooid leven eindelijk voorbij het punt van de ‘ja-maren’ en zij zich meer richt op het hoe: hoe veilig, hoe toetsbaar en hoe weloverwogen. o Door artsen hierin niet bij voorbaat een plaats te geven (zij kunnen deel uitmaken van de stervenshulpverleners maar noodzakelijk vindt het kabinet dit niet) initieert de regering ontmedicalisering van het zelfgewilde levenseinde. Het kabinet spreekt in de grondslag voor stervenshulp bij voltooid leven nadrukkelijk over het leven dat ondraaglijk en uitzichtloos is, niet het lijden. o Het kabinet erkent meer dan ooit autonomie rondom het eigen sterven, ook al richt zij zich vooralsnog op een regeling voor ouderen. o Het kabinet ziet in de ruimte voor autonomie geen tegenstelling met de beschermwaardigheid van het leven. Zij sluit hiermee aan bij het levensgevoel van de mensen die zij met de regeling op het oog heeft. Juist vanuit de beschermwaardigheid of zelfs heiligheid van het leven, willen mensen hun leven beschermen tegen uitsluitend moeten doorleven in moeite en verdriet.

 

In de uitwerking van haar voorstel verbindt het kabinet vooralsnog zware voorwaarden aan de stervenshulp, min of meer zoals in de euthanasiewet. De CLW meent dat die voorwaarden in strijd kunnen komen met de autonomie waar het kabinet nu op goede gronden ruimte voor wil geven. Het kabinet belooft in haar brief om hierover in overleg te gaan met partijen. Wij gaan er van uit dat ook de CLW wordt uitgenodigd.


Reactie op rapport Adviescommissie Voltooid Leven

Zutphen, 4 februari 2016

De conclusies van de Adviescommissie zijn een karikatuur van de maatschappelijke realiteit en bewijzen eens te meer de dogmatische invloed van behoudend (christelijk) Nederland op de gehele pluriforme en participatiesamenleving.

 

Coöperatie Laatste Wil (CLW) vindt het ronduit een farce om enkele honderden 90-jarigen die een voltooid leven zouden kunnen hebben model te laten staan voor wat er onder miljoenen mensen in Nederland leeft. Hulp bij zelfdoding blijft strafbaar en daarmee de huidige praktijk in tact. Dat betekent dat het aantal zelfdodingen hoog blijft en waarschijnlijk zal stijgen door de groeiende groep ouderen die zich onbegrepen weet. Het betekent ook dat de maatschappelijke schade onverminderd groot blijft en dat dierbaren kunnen blijven worden gecriminaliseerd, enkel en alleen omdat ze bij een zelfdoding aanwezig zijn geweest.
De voorzitter van de Adviescommissie stelde al eerder vast dat de maatschappelijke realiteit veel verder is dan de politici en de medische wereld. Hij heeft daar nu zijn eigen commissie aan toegevoegd.

 

Voor de CLW betekent dit, dat er met nog meer energie gewerkt gaat worden aan het oplossen van de blokkades om aan de benodigde middelen te kunnen komen (bijvoorbeeld via onderlinge ruil). Het werken aan een proeftuin gaat onverminderd voort, immers ook de CLW is voor een veilig laatstewilmiddel dat net als alle medicijnen veilig in huis moet kunnen worden opgeborgen. De proeftuin biedt de mogelijkheden om die veiligheid te benoemen en de bezwaren weg te nemen om daarmee een grote groep Nederlanders de rust te geven die ze wensen. Of ze die middelen nu gaan gebruiken of niet.


Voorbereiding verstrekkingsexperiment laatstewilmiddel

Zutphen, 8 november 2015

De Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Laatste Wil (2.400 leden) heeft zaterdag unaniem besloten een experiment te gaan voorbereiden om een humaan werkend laatstewilmiddel te gaan verstrekken aan leden van de coöperatie.

 

Dit idee is al eerder door de coöperatie ter sprake gebracht, onder meer in het advies dat is gegeven aan de Adviescommissie Voltooid Leven onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel.

De coöperatie heeft juridisch advies ingewonnen omtrent de civielrechtelijke aspecten ervan en geconstateerd dat het mogelijk is om voorwaarden te scheppen waaronder een verstrekkingsexperiment veilig en zorgvuldig kan worden vormgegeven.

 

Coöperatie Laatste Wil gaat de komende maanden twee protocollen opstellen; een veiligheids- en een verstrekkingsprotocol. In deze protocollen zal zeer zorgvuldig worden vastgelegd wat ervoor nodig is om misbruik en verkeerd gebruik van het laatstewilmiddel te voorkomen.

 

Tijdens de ALV van de coöperatie op 7 november heeft de NVVE bij monde van de nieuwe directeur Robert Schurink gezegd ons verstrekkingsexperiment te gaan ondersteunen. Natuurlijk zijn we erg blij dat de NVVE positief staat tegenover het zelfgeregisseerde levenseinde bij voltooid leven zonder tussenkomst van artsen en ook dat de NVVE onze coöperatie in ambitie en actie serieus neemt.


Oprichting Coöperatie Laatste Wil

Zutphen, 11 april 2013

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren. Daarom is vandaag is Coöperatie Laatste Wil opgericht, een coöperatieve vereniging van mensen die tot doel heeft een waardige zelfdoding, zonder tussenkomst van een ander, voor iedereen boven de 18 jaar mogelijk te maken.
Leden van de coöperatie zoeken met elkaar, binnen de kaders van de wet, naar mogelijkheden om laatstewilmiddelen te realiseren.

 

Daartoe worden de komende maanden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd en kan op een besloten website forum worden gediscussieerd. Mogelijke initiatieven van de coöperatie zijn:

Bekijk het volledige persbericht.


Top