Overige

dummy afbeelding - laatste wil

CLW heeft niets te maken met de 19 jarige vrouw uit Uden

7 juli 2018

(de naam van de vrouw is op verzoek van de ouders verwijderd, 2 september 2018)

 

Op 22 februari maakte een 19 jarige vrouw uit Uden een einde aan haar leven, door het innemen van een levenseindemiddel. Het openbaar ministerie heeft ingrijpend onderzoek aan haar lichaam laten verrichten. Het is inmiddels gebleken dat dit onderzoek onnodig is geweest en dat dit tevoren bekend had moeten zijn. Door haar ouders wordt in verschillende media een verband gesuggereerd tussen haar zelfdoding en de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Ook wordt de CLW als aanleiding genoemd voor het ingrijpende onderzoek aan haar lichaam.

 

De CLW heeft begrip voor de gevoelens en emoties bij de ouders. De CLW deelt ook de zorg en onvrede over het ingrijpende onderzoek dat aan haar lichaam is verricht, temeer nu dat onnodig is geweest. Het leed dat haar ouders is aangedaan is vreselijk. De CLW leeft met hen mee. Het is afschuwelijk om een kind te verliezen. De pijn die dat geeft is niet te bevatten. Het grote verdriet, de wanhoop en de boosheid bij de ouders zijn dan ook begrijpelijk.

 

Niettemin moet een aantal zaken in het juiste perspectief worden geplaatst. Daarvoor dient dit feitenoverzicht.

 • De CLW is niet betrokken geweest bij haar overlijden
 • De jonge vrouw heeft ook geen contact gehad met de CLW
 • Zij heeft het door haar gebruikte levenseindemiddel zelf gevonden en aangeschaft, de CLW is daarbij niet betrokken
 • De CLW heeft geen rol gespeeld bij de verspreiding van enig levenseindemiddel
 • De CLW heeft de naam van ‘middel X’ nooit vrijgegeven, niet extern en niet aan haar 23.000 leden
 • Het voornemen ‘inkoopgroepen’ te faciliteren om leden van de CLW in staat te stellen zelf ‘middel X’ te verwerven is in overleg met het openbaar ministerie gestopt
 • De CLW blijft zich inzetten om haar ideaal van eigen regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid en veilige verstrekking van een humaan en veilig middel daartoe te realiseren

De CLW wenst de familie van de jonge vrouw veel kracht toe om hun verlies te verwerken.

Nieuwe privacywetgeving (AVG)

11 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat laatste geldt ook voor organisaties zoals de CLW. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder de werking van de AVG.

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een specifiek individu, denk aan: NAWTE-gegevens, zakelijke contactgegevens, leeftijd, geslacht, bankgegevens, maar ook foto’s, videobeelden en IP-adressen. De nieuwe privacywetgeving ziet niet alleen toe op digitale gegevens, maar ook gegevens op papier.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) houdt toezicht op de naleving van de privacywet.

 

Coöperatie Laatste Wil heeft de gegevensverwerking en -bewaring aangepast en er een beleidsdocument voor opgesteld dat te lezen is met deze link.

dummy afbeelding - laatste wil

Brief Openbaar Ministerie

21 maart 2018

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 maart 2018 een brief  gestuurd naar het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil waarin is aangekondigd dat een onderzoek naar de CLW is ingesteld. De CLW is dringend verzocht haar werkzaamheden te staken en binnen een week een aantal vragen te beantwoorden.

 

Het bestuur van de CLW zal de brief bestuderen en verklaart dat geen sprake is van strafbare handelingen. Er wordt advies gevraagd aan haar advocaat. Over de verdere voortgang zullen wij onze leden spoedig informeren.

dummy afbeelding - laatste wil

Kabinet beantwoordt de vragen van CU en SGP over de Coöperatie Laatste Wil

3 oktober 2017

Voor de vragen en antwoorden volg deze link.

dummy afbeelding - laatste wil

Rapport Commissie Voltooid Leven

4 februari 2016

Op 4 februari 2016 is het rapport van de Commissie Voltooid Leven onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel openbaar gemaakt.

dummy afbeelding - laatste wil

Open bericht aan leden Commissie VWS – Tweede kamer

18 november 2015

Geachte leden Tweede Kamer, Commissie VWS,

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen twee weken in de media het idee openbaar is geworden om een experiment met een levenseindepil te gaan overwegen.
GroenLinks heeft daarover afgelopen dinsdag mondeling een vraag in de Tweede kamer gesteld.Graag wijzen wij u erop dat Coöperatie Laatste Wil aan de Adviescommissie Voltooid leven (Commissie Schnabel) heeft gevraagd aan de minister te adviseren om de coöperatie aan te wijzen als proeftuin voor een humaan werkend laatstewilmiddel.

Coöperatie Laatste Wil heeft ruim 2400 leden, waarvan 95% in de leeftijd van 55 en ouder, die zich nadrukkelijk hebben verbonden met het doel van de coöperatie: het op een legale c.q. gedoogde manier beschikbaar krijgen van humaan werkend laatstewilmiddelen voor de leden van Coöperatie Laatste Wil. In het maatschappelijk middenveld spreken we van’ de autonome route’.

Voor het goede begrip merken wij hierbij op:

 • Dat alle leden van de coöperatie zich schriftelijk hebben gecommitteerd aan de doelstelling omdat zij een en ander voor zichzelf geregeld willen zien.
 • Dat de coöperatie haar beleid zorgvuldig afstemt met alle betrokken, zowel in de politiek als het maatschappelijk middenveld.
 • Dat de coöperatie gedetailleerd op de hoogte is van strafrechtelijke implicaties van hulp bij zelfdoding en de autonome route.
 • Dat de coöperatie als eerste belangenorganisatie civielrechtelijk advies omtrent de autonome route heeft ingewonnen bij prof. dr. G. E. van Maanen, hoogleraar privaat recht aan de Universiteit van Maastricht.
 • Dat de coöperatie bezig is de proeftuin voor te bereiden door middel van het opstellen van een veiligheids- en verstrekkingsprotocol.
 • Dat in de protocollering met behoud van de kerngedachte van de autonome route zoveel mogelijk tegemoet gekomen zal worden aan de valkuilen, angsten en potentieel misbruik.
 • Dat de coöperatie te zijner tijd, nadat het advies van de Commissie Schnabel is uitgebracht, met de protocollen in de hand het gesprek over een proeftuin aangaat met de betrokken instanties (OM, IGZ, VWS).
 • Dat de staatssecretaris op de hoogte is van het bestaan en doelstelling van Coöperatie Laatste Wil.

 

Vanwege het feit dat Coöperatie Laatste Wil een kleine ‘one issue’ vereniging is van oudere personen die uitdrukkelijk de mogelijkheid van het zelfgeregisseerde levenseinde voor zichzelf willen realiseren, leent de coöperatie zich uitstekend voor de bedoelde proeftuin. Op zaterdag 7 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Laatste Wil unaniem ingestemd met de voorbereiding van een dergelijke proeftuin.

Te uwer informatie is het betreffende beleidsstuk bijgevoegd. In dit stuk vindt u ook de samenvatting van het civielrechtelijk advies.

 

Graag zien wij dat u bij uw beschouwingen in voorbereiding dan wel in reactie op het advies van de Commissie Schnabel bovenstaande informatie betrekt en bepleit om de weg van een proeftuin met Coöperatie Laatste Wil zorgvuldig te gaan voorbereiden.

 

Desgewenst zijn we natuurlijk graag bereid met u nader van gedachten te wisselen.

dummy afbeelding - laatste wil

Brief aan de fracties in de Tweede Kamer

24 mei 2013

Brief aan de fracties in de Tweede Kamer

dummy afbeelding - laatste wil

Leo Enthoven in gesprek met Jos van Wijk en Gert Rebergen

Lees hier Leo Enthoven in gesprek met Jos van Wijk en Gert Rebergen.

dummy afbeelding - laatste wil

Rijksoverheid, Antwoorden van minister Schippers (VWS)

4 juni 2013

Rijksoverheid, Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over Coöperatie Laatste Wil.

dummy afbeelding - laatste wil

Autonomie moet recht krijgen

11 april 2013

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren. Daarom is vandaag is Coöperatie Laatste Wil opgericht, een coöperatieve vereniging van mensen die tot doel heeft een waardige zelfdoding, zonder tussenkomst van een ander, voor iedereen boven de 18 jaar mogelijk te maken.
Leden van de coöperatie zoeken met elkaar, binnen de kaders van de wet, naar mogelijkheden om laatstewilmiddelen te realiseren. Daartoe worden de komende maanden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd en kan op een besloten website forum worden gediscussieerd. Mogelijke initiatieven van de coöperatie zijn:

 

Bekijk het volledige persbericht.