Doelstelling Coöperatie Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil richt zich op het gezamenlijk en tijdig tot stand brengen van de gewenste en noodzakelijke voorwaarden en omstandigheden om in geval van een voltooid leven tot zelfhulp over te kunnen gaan.

Gezamenlijk. De leden van de coöperatie willen gezamenlijk optrekken met het doel de juiste voorwaarden (of: condities) te scheppen omwille het eigen, individuele belang bij zelfhulp in geval van voltooid leven. De gezamenlijkheid wordt in coöperatief verband georganiseerd.

Vroegtijdig. Met vroegtijdig wordt bedoeld voorafgaand aan het moment waarop een individu het eigen leven als voltooid beschouwt en dezelfde persoon zich bij de coöperatie aanmeldt voor ondersteuning bij zelfhulp bij zijn/haar voltooide leven.

Voorwaarden. De voorwaarden liggen zowel in de immateriële (informatieverstrekking en contactmogelijkheden) als materiële (methoden en middelen) sfeer.

Voltooid leven. Van een voltooid leven is sprake als een persoon naar eigen, onafhankelijk inzicht lijdt aan het vooruitzicht verder te moeten leven en de natuurlijke dood niet wil afwachten. De voltooidheid kan uitsluitend door de persoon in kwestie worden vastgesteld en is te duiden als een beleving-/ervaringscategorie, dus niet als door een deskundige te objectiveren c.q. geconditioneerd invoelbaar moment.

Zelfhulp. De coöperatie definieert zelfhulp als een vorm van zorg waarbij de betrokkenen een gedeelde problematiek hanteerbaar proberen te maken binnen een groep, zonder tussenkomst van professionele hulpverleners.